Ogłoszenie dla akcjonariuszy

Niniejsza strona została wydzielona do komunikacji z akcjonariuszami Spółki w celu publikacji wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń pochodzących od Spółki stosownie do art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.).

Informacja w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Milkies S.A.

Informujemy iż, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 16 i 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), w dniu 24 września 2020 r. podjęło uchwałę o wyborze podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki. Podmiotem tym został Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5261026828.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Milkies Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Szczecinie, ul. Wapienna 4a/2. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com